Một số nội dung mới tại Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT

Một số nội dung mới tại Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT

  1. Đối với hoạt động đào tạo lái xe
  2. Trách nhiệm của cơ sở đào tạo lái xe

1.1. Tổ chức tập huấn về nghiệp vụ giáo viên dạy thực hành lái xe theo chương trình tập huấn quy định tại Phụ lục 28 Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT.

1.2. Ban hành giáo trình đào tạo lái xe phù hợp với giáo trình khung đào tạo lái xe quy định tại Phục lục 31 Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT.

1.3. Trách nhiệm cơ sở đào tạo lái xe ô tô

1.3.1. Trang bị cabin học lái xe ô tô trước ngày 31/12/2022.

1.3.2. Căn cứ kế hoạch đào tạo do cơ sở đào tạo lập theo quy định tại Phụ lục 4  Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT, thực hiện truyền dữ liệu DAT và dữ liệu quản lý DAT của học viên học thực hành lái xe trên đường đối với các khóa học có thời gian bắt đầu học thực hành lái xe trên đường từ ngày 15/6/2022 theo quy định và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, trung thực dữ liệu DAT và dữ liệu quản lý DAT; bảo đảm an toàn dữ liệu, bảo mật cho hệ thống thông tin DAT; bảo mật tên đăng nhập và mật khẩu truy cập phần mềm hệ thống thông tin DAT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam; cung cấp kịp thời, chính xác các thông tin, dữ liệu DAT cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu.

1.3.3. Sử dụng dữ liệu DAT và dữ liệu quản lý DAT để quản lý và báo cáo về công tác đào tạo lái xe.

1.3.4. Lưu trữ dữ liệu DAT tối thiểu 5 năm

1.3.5. Thực hiện cung cấp giấy xác nhận được in trên cabin học lái xe ô tô thông tin học viên đã học đủ thời gian và nội dung học thực hành lái xe trên cabin học lái xe ô tô đối với các khóa học có thời gian bắt đầu học thực hành lái xe trên cabin học lái xe ô tô từ ngày 01/01/2023 cho cơ quan quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe và tổ chức lưu trữ dữ liệu thời gian học thực hành lái xe trên cabin học lái xe là 02 năm.

1.4. Trách nhiệm của cơ sở đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3, A4

1.4.1. Duy trì tiêu chuẩn kỹ thuật nghiệp vụ chuyên môn theo quy định tại Phụ lục 29 Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT.

1.4.2. Thông báo phương án hoạt động đến Sở Giao thông vận tải và tổ chức đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3, A4 đúng phương án hoạt động đào tạo đã đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 10 Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT.

  1. Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải

2.1. Chỉ đạo, đôn đốc các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tổ chức thực hiện nghiêm các quy định nói trên và kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện.

2.2. Từ ngày 15/6/2022, thực hiện theo dõi, kiểm tra, khai thác và sử dụng dữ liệu DAT và dữ liệu quản lý DAT trên phần mềm hệ thống thông tin DAT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam và của cơ sở đào tạo để phục vụ công tác quản lý đào tạo.

2.3. Sử dụng dữ liệu quản lý DAT trên phần mềm hệ thống thông tin DAT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam để duyệt danh sách học viên quy định tại mục 1.3.2 nêu trên có đủ điều kiện tham dự kỳ sát hạch.

2.4. Sử dụng giấy xác nhận được in trên cabin học lái xe ô tô thông tin học viên đã học đủ thời gian và nội dung học thực hành lái xe trên cabin học lái xe ô tô đối với học viên quy định tại mục 1.3.5 nêu trên do cơ sở đào tạo cung cấp để duyệt danh sách học viên đủ điều kiện tham dự kỳ sát hạch.

2.5. Tiếp nhận, rà soát, kiểm tra và thông báo danh sách các cơ sở đào tạo lái xe hạng A1, A2, A3, A4 đủ hoặc không đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn quản lý trên trang thông tin của Sở Giao thông vận tải (không ban hành dưới hình thức văn bản).

  1. Đối với hoạt động sát hạch, cấp giấy phép lái xe
  2. Trách nhiệm của Trung tâm sát hạch lái xe

1.1. Nâng cấp, cài đặt phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông theo văn bản số 2502/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 05/5/2022 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

1.2. Tổ chức ôn luyện nội dung sát hạch trên phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông cho người học có nhu cầu theo quy định.

  1. Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải

2.1. Chỉ đạo, đôn đốc các trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn đầu tư, nâng cấp, cài đặt phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông theo văn bản số 2502/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 05/5/2022 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

2.2. Tổ chức sát hạch lái xe trên phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông cho các học viên theo quy định, trừ các đối tượng và thời gian quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT; theo đó, các đối tượng này được miễn phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông.

2.3. Đối với thủ tục đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp: từ ngày 15/6/2022, khi tiếp nhận hồ sơ tách giấy phép lái xe có thời hạn và không thời hạn phải có giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định.

2.4 Bãi bỏ: Thủ tục cấp lại hồ sơ gốc và Thông báo cấp lại GPLX cho các đối tượng bị mất GPLX

 

 

 

 

X