Hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến đổi GPLX trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và nhận kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Công văn số 4438/UBND-KSTTHC ngày 16/11/2022 về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi Giấy phép lái xe trên cổng dịch vụ công Quốc gia; Công văn số 5562/BGTVT-TTCNTT ngày 30/5/2023 của Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường triển khai dịch vụ công toàn trình đổi giấy phép lái xe do ngành GTVT cấp; Công văn số 3635/CĐBVN-QLVT,PT&NL ngày 07/6/2023 của Cục đường bộ Việt Nam về triển khai đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.
Sở Giao thông vận tải Sơn La ban hành Công văn số 1938/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 27/6/2023 về việc hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến đổi GPLX trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và nhận kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích.
https://gtvt.sonla.gov.vn/tin-tuc-su-kien/ve-viec-huong-dan-nop-ho-so-truc-tuyen-doi-gplx-tren-cong-dich-vu-cong-quoc-gia-va-nhan-ket-qua–714525?fbclid=IwAR3aUfzqAiIfZEURhYMjmsBmpr01LJEYns8ZsXcRyYm5GgwMoZUanC-sfrI