Thông báo số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị trong công tác giải quyết thủ tục hành chính, hoạt động quản lý Nhà nước về Giao thông vận tải

Thông báo số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị trong công tác giải quyết thủ tục hành chính, hoạt động quản lý Nhà nước về Giao thông vận tải

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về
việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành
chính; số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết một số điều của Luật
Tiếp công dân;
Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về
sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục
hành chính;
Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra
Chính phủ quy định quy trình Tiếp công dân;
Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra
Chính phủ về quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị,
phản ánh;
Căn cứ Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND
tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở
Giao thông vận tải tỉnh Sơn La;
Thực hiện Công văn số 3893/CĐBVN-QL,BTKCHT ngày 12/6/2024 của
Cục Đường bộ Việt Nam về việc công bố số điện thoại đường dây nóng nhằm
nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông;
Sở Giao thông vận tải (GTVT) Sơn La trân trọng thông báo số điện thoại
đường dây nóng, địa chỉ tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá
nhân trong công tác giải quyết thủ tục hành chính, hoạt động quản lý Nhà nước về
GTVT, cụ thể theo Thông báo sau:

signed-signed-signed-thong tin duong day nong linh vuc gtvt