V/v tiếp tục tổ chức quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe theo quy định Thông tư 04/2022/TT-BGTVT

Thực hiện Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT ngày 22/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới... Xem thêm