V/v tiếp tục tổ chức quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe theo quy định Thông tư 04/2022/TT-BGTVT

Thực hiện Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT ngày 22/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; công văn số 3827/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 29/6/2022 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc tổ chức quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe theo quy định của Thông tư 04/2022/TT-BGTVT.Để tiếp tục triển khai các nội dung quy định tại Thông tư số 04/2022/TTBGTVT ngày 22/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Sơn La yêu cầu các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của Sở GTVT Sơn La tại các công văn: số 1378/SGTVT-QLVT PT&NL ngày 06/5/2022 về việc triển khai các quy định về đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe; số 1613/SGTVTQLVT,PT&NL ngày 01/6/2022 về việc triển khai các văn bản mới của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (hướng dẫn thực hiện quy trình sát hạch lái xe ô tô và hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn các thành viên hội đồng, tổ sát hạch lái xe và công tác quản lý sát hạch viên); số 1854/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 22/6/2022 về việc quản lý chặt chẽ công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.
2. Về phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông
2.1. Công tác đào tạo: Nghiên cứu 120 kịch bản mô phỏng các tình huống giao thông đã được ban hành kèm theo Quyết định số 6013/QĐ-TCĐBVN ngày 08/12/2021, quy trình sát hạch ban hành kèm theo hướng dẫn tại văn bản số 3107/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 31/5/2022 và phụ lục kèm theo công văn số
3827/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 29/6/2022 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (sao gửi kèm theo) để biên soạn nội dung bài giảng và giảng dạy cho học viên nắm được mục đích, yêu cầu, cách phát hiện và xử lý đối với các tình huống gây mất an toàn giao thông để hoàn thành nội dung sát hạch và lái xe an toàn.
2.2. Công tác sát hạch
– Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ thuộc Công ty cổ phần cơ khí Sơn La chủ trì, phối hợp Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở GTVT tiếp tục cài đặt phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông theo hướng dẫn tại văn bản số 2502/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 05/5/2022 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Sau khi hoàn thiện có văn bản báo cáo Sở GTVT Sơn La để tổ chức kiểm tra, đảm bảo các điều kiện trước khi tổ chức sát hạch.

– Tổ chức sát hạch trên phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông cho các học viên được cấp chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ sơ cấp sau ngày 15/6/2022 và tất cả các trường hợp dự sát hạch sau ngày 31/12/2022 (kể cả các trường hợp sát hạch phục hồi để cấp lại giấy phép lái xe).
– Trường hợp, sử dụng chung phòng sát hạch mô phỏng với phòng sát hạch lý thuyết thì phải tổ chức riêng hai nội dung sát hạch để thực hiện quy trình kiểm tra, nhận dạng, rà soát thông tin của học viên, giám sát, sát hạch và công nhận kết quả theo quy định.
3. Về dữ liệu thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe (DAT); trang bị ca bin học lái xe ô tô
– Truyền dữ liệu quản lý DAT và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, trung thực và bảo mật thông tin dữ liệu theo quy định. Thực hiện lưu trữ dữ liệu DAT trong thời hạn 05 năm và hồ sơ quản lý đào tạo trong thời gian 02 năm theo quy định tại điểm 2.6 Mục 2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 105:2020/BGTVT về thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe, điểm b khoản 4 Điều 1 Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT.
– Thực hiện các trình tự, thủ tục đầu tư, mua sắm để trang bị ca bin học lái xe ô tô trước ngày 31/12/2022 (khuyến khích các đơn vị đầu tư hoàn thiện trước lộ trình).
Sở GTVT yêu cầu các đơn vị nghiên cứu, triển khai thực hiện./

signed-signed-1971. quan ly dao tao sat hach theo thong tu 04.2022