Thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký của Phó Giám đốc Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

Căn cứ Quyết định số 299/QĐ-SGTVT ngày 19/5/2022 của Giám đốc Sở
Giao thông vận tải Sơn La về việc bổ nhiệm viên chức, lãnh đạo quản lý có thời
hạn đối với ông Hoàng Sơn Bình, viên chức Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới
đường bộ giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường
bộ, Sở Giao thông vận tải Sơn La.
Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ thông báo chức danh và giới
thiệu chữ ký của ông Hoàng Sơn Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Sát hạch lái
xe cơ giới đường bộ, Sở Giao thông vận tải Sơn La đến các cơ quan, đơn vị biết
để thuận lợi trong quan hệ công tác./.

signed-signed-thong bao chuc danh chu ky pho giam doc