Văn bản quy phạm pháp luật về công tác đào tạo, sát hạch lái xe

Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe gồm có:

Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008

Nghị định

  1. Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe;

Thông tư của Bộ Giao thông vận tải về đào tạo sát hạch lái xe

  1. Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT ngày 08/10/2019
  2. Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về Sửa đổi, bổ sung một số điều thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;
  3. Thông tư số 01/2021/TT-BGTVT ngày 27/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về Sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư số 29/2015/TTBGTVT ngày 06/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế và Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
  4. Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT ngày 26/4/2022 sửa đổi, bổ sung một
    số điều của Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận
    tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Quy định Của UBND tỉnh về đào tạo sát hạch đối với đối tượng không biết đọc, viết tiếng Việt

  1.  Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La Ban hành Quy định về hình thức đào tạo; nội dung và phương án tổ chức sát hạch lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Sơn La

Hồng Thái