Danh sách cán bộ, viên chức và người lao động

STT Họ và tên N. sinh Số điện thoại Chức vụ Ghi chú
1 Nguyễn Văn Ninh 1964 0904055164 Giám đốc
2 Nguyễn Thanh Tuyên 1985 0989395890 Phó Giám đốc
3 Hoàng Sơn Bình 1985 0982726969 Phó Giám đốc
4 Đinh Thị Kim Dung 1983 0942031683 Kế toán Nữ
5 Trần Đình Hải 1980 0983663664 Sát hạch viên
6 Hoàng Văn Lâm 1973 0985532666 Sát hạch viên
7 Lã Hồng Thái 1984 0972499996 Sát hạch viên
8 Nguyễn Thanh Trọng 1980 0978213426 Sát hạch viên
9 Ninh Thành Trung 1979 0976454719 Người Lao động

*Danh sách cập nhật đến 01/6/2022