Công đoàn viên chức Trung tâm tham gia ủng hộ

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TRUNG TÂM THAM GIA ỦNG HỘ

  1. Ủng hộ quỹ Xã hội Liên đoàn Lao động tỉnh năm 2022 theo phát động của Công đoàn viên chức tỉnh tại (Công văn số 1359/CĐVC ngày 08/3/2022).
  2. Ủng hộ quỹ khuyến học năm 2022 theo phát động của Công đoàn viên chức tỉnh tại (Công văn số 1405/CĐVC ngày 01/6/2022).