Công bố công khai số liệu quyết toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2021

Căn cứ Thông báo số 967/TB-SGTVT ngày 25/3/2022 của Sở Giao thông vận tải về xét duyệt quyết toán ngân sách nhà nước phí sát hạch lái xe năm 2021; Trung tâm sát hạch lái xe Công bố công khai số liệu quyết toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2021 cụ thể như sau:

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 02/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở Giao thông vận tải;

Công bố công khai số liệu quyết toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2021 của Trung tâm sát hạch lái xe là:
Loại 280 Khoản 338 Mục 1. Chi thường xuyên là: 1.391.690.100 đồng

Trong đó:   Tiền lương              412.976.800 Đồng;

Chi phí thuê mướn  442.951.000 đồng

Và các khoản chi phí khác

Chi tiết: Quyết định Phụ Lục