Tổ chức quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX theo quy định của Thông tư 04/2022/TT-BGTVT

Để triển khai các nội dung được điều chỉnh, bổ sung tại Thông tư số 04/2022/TTBGTVT và tạo điều kiện thuận lợi cho người học trong việc nghiên cứu và ôn luyện phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện các nội dung công việc liên quan đến người lái cụ thể như sau:1. Yêu cầu người có nhu cầu tách giấy phép lái xe có thời hạn và không thời hạn từ ngày 15/6/2022 phải bổ sung giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT.
2. Chỉ đạo hội đồng sát hạch, cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch lái xe thực hiện nội dung sát hạch trên phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông cho các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT. Theo đó, phải tổ chức sát hạch trên phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông cho các học viên được cấp chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ sơ cấp sau ngày 15/6/2022 và tất cả các thí sinh dự sát hạch sau ngày 01/01/2023 (kể cả các trường hợp sát hạch phục hồi để cấp lại giấy phép lái xe).
3. Chỉ đạo các cơ sở đào tạo lái xe ô tô thực hiện các công việc: trang bị ca bin học lái xe ô tô trước ngày 31/12/2022 theo quy định tại điểm d khoản 3 và khoản 9 Điều 1 Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT.
Truyền dữ liệu quản lý DAT và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, trung thực và bảo mật thông tin dữ liệu theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT. Thực hiện lưu trữ dữ liệu DAT trong thời hạn 05 năm và hồ sơ quản lý đào tạo trong thời gian 02 năm theo quy định tại điểm 2.6 Mục 2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 105:2020/BGTVT về thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe, điểm b khoản 4 Điều 1 Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT.

Hồng Thái