Thông báo về việc tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô

1. Về số lượng thí sinh và thời gian sát hạch.
– Tổng số thí sinh tham dự kỳ sát hạch: 340 thí sinh;
– Ngày 24/3/2022 dự kiến thực hiện sát hạch 200 thí sinh (gồm 18 thí sinh
thi lại do quá hạn GPLX , 30 thí sinh của Trường Cao đẳng KTCN Sơn La và
152 thí sinh của Trung tâm Dạy nghề thuộc Công ty CP Cơ khí Sơn La), chia
theo 04 khung giờ; mỗi khung giờ sát hạch 50 thí sinh.
– Ngày 25/3/2022 dự kiến thực hiện sát hạch các thí sinh còn lại (140 thí
sinh Trung tâm Dạy nghề thuộc Công ty CP Cơ khí Sơn La), chia khung giờ như
sau:
+ Sáng thực hiện sát hạch 02 khung giờ, mỗi khung giờ sát hạch 60 thí
sinh;
+ Chiều sát hạch 01 khung giờ 40 thí sinh; tổng hợp kết quả kỳ sát hạch.
(Các cơ sở đào tạo đã thông báo trực tiếp danh sách đến từng thí sinh)
2. Về thực hiện quy định của pháp luật và công tác phòng, chống dịch
Covid-19.
Đề nghị các thí sinh đến dự sát hạch lái xe chấp hành nghiêm túc các quy
định của pháp luật về công tác sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô các hạng và
2
hướng dẫn của Hội đồng sát hạch trong quá trình tổ chức sát hạch; công tác
phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo tại các Văn bản của Chính phủ, Bộ Y
tế, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Sở Giao thông vận tải Sơn La, Phương án số
80/PA-TTSHLXCGĐB ngày 02/3/2022 của Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới
đường bộ về Phòng, chống và “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả
dịch Covid-19” trong tổ chức sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
trên địa bàn tỉnh Sơn La