Kế hoạch tổ chức Hội thao Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ nhất I, năm 2024

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh và Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh.

Công đoàn Viên chức tỉnh và Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh ban hành kế hoạch phối hợp tổ chức Hội thao Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ I, năm 2024, cụ thể như sau:

Ke hoach so 141 - Hoi thao_0001quyet dinh so 39signed-signed-59- dang ky danh sach vdv tham gia hoi thao cdvc tinh lan 1 nam 2024