Công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản cố định khác năm 2022

Quản lý và sử dụng tài sản công năm 2022 của Trung tâm Sát hạch được thực hiện (theo Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công; Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công.

Cụ thể tại Báo cáo và phụ lục kèm theo

signed-502 bieu cong khai ts 2022 signed-signed-502 bao cao cong khai ts