Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022

Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ về quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;
Thực hiện Công văn số 590/UBND-NC ngày 24/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn về việc thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Công văn số 03-CV/BCĐ ngày 27/7/2022 của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Sơn La về việc thực hiện báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Công văn số 2990/UBND-NC ngày 05/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai; Công văn số 03-CV/BCĐ ngày 27/7/2022 của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.
Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ (Trung tâm) báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022.signed-signed-bc pctntc nam 2022