Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2023 của Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng
6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với
đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; số
90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều
của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng
dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân
sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 06/01/2016 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Sơn La về việc thành lập Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực
thuộc Sở Giao thông vận tải Sơn La;
Căn cứ Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Sơn La về việc giao quyền tự chủ hoàn toàn cho Trung tâm Sát hạch lái xe
cơ giới đường bộ trực thuộc Sở Giao thông vận tải Sơn La;
Căn cứ Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 02/3/2022 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở Giao thông vận tải.
Căn cứ Quyết định số 948/QĐ-UBND ngày 02/6/2023 của Chủ tịch UBND
tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày
02/3/2022 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở Giao thông
vận tải.
Căn cứ Thông báo số 960/TB-SGTVT ngày 28/3/2024 của Sở Giao thông
vận tải xét duyệt quyết toán ngân sách Nhà nước phí sát hạch lái xe năm 2023;
Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2023 (chi tiết theo Biểu số 4 kèm theo).

signed-signed-signed-142 cong khai quyet toan 2023 signed-signed-142 bieu 04- tt90- cong khai qt