Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

 

QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 02/3/2022
của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở Giao thông vận tải

(signed-signed-948.pdf)

Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, trực thuộc Sở Giao thông vận tải Sơn La, có chức năng tham mưu với Giám đốc Sở Giao thông vận tải tổ chức thực hiện các quy định của Bộ Giao thông vận tải, hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; trực tiếp thực hiện công tác sát hạch lái xe cơ giới đường bộ các hạng trên địa bàn tỉnh Sơn La theo quy định.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm

  1. Tham mưu với Giám đốc Sở Giao thông vận tải và tổ chức thực hiện sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ theo quy định của Bộ Giao thông vận tải, hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, với nội dung chính như sau:

– Phối hợp với phòng chuyên môn của Sở Giao thông vận tải, các cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ tham mưu với Giám đốc Sở Giao thông vận tải xây dựng, ban hành Kế hoạch sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hàng năm trên địa bàn tỉnh;

– Phối hợp với phòng chuyên môn của Sở Giao thông vận tải tham mưu với Giám đốc Sở Giao thông vận tải trong công tác quản lý đào tạo lái xe cơ giới đường bộ các hạng trên địa bàn tỉnh;

– Kiểm tra hồ sơ các thí sinh tham dự sát hạch, các điều kiện khác, trình báo cáo đề nghị Giám đốc Sở Giao thông vận tải xem xét, cho phép tổ chức các kỳ sát hạch lái xe cơ giới đường bộ;

– Chủ trì đề xuất hội đồng sát hạch, tổ sát hạch và trực tiếp tổ chức thực hiện các kỳ sát hạch lái xe cơ giới đường bộ theo quyết định của Giám đốc Sở Giao thông vận tải đảm bảo đúng quy định của Bộ Giao thông vận tải và hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam;

– Xử lý các vi phạm quy định sát hạch theo quyền hạn hoặc báo cáo đề nghị Giám đốc Sở Giao thông vận tải xử lý theo quy định;

– Tổng hợp kết quả kỳ sát hạch, trình báo cáo Giám đốc Sở Giao thông vận tải xem xét, quyết định công nhận trúng tuyển và cấp giấy phép lái xe theo danh sách thí sinh trúng tuyển các kỳ sát hạch; lưu trữ hồ sơ, tài liệu các kỳ sát hạch theo quy định;

– Phối hợp với các cơ sở đào tạo thực hiện triển khai, kết nối mạng thông tin với Sở Giao thông vận tải để thực hiện nhiệm vụ về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ theo quy định của pháp luật;

– Thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tuân thủ các quy định của Nhà nước.

– Thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý, viên chức và người lao động của Trung tâm theo phân cấp; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách cho viên chức, người lao động; khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật;

– Chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý tài sản, tài chính, kế toán, kiểm toán và các quy định khác liên quan đến hoạt động của Trung tâm; theo dõi, báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính của đơn vị với Sở Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan theo quy định;

– Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở Giao thông vân tải làm việc với thanh tra, kiểm toán, kiểm tra, giám sát khi có yêu cầu;

– Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao với Sở Giao thông vận tải và các cơ quan chức năng theo quy định.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Giao thông vận tải giao.

  1. Kinh phí hoạt động: Phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ (phần được sử dụng) và các nguồn thu hợp pháp từ các hoạt động khác theo quy định.
  2. Cơ sở vật chất: Tiếp nhận cơ sở vật chất do Sở Giao thông vận tải giao, quản lý sử dụng theo quy định.
  3. Mối quan hệ công tác: Trung tâm chịu sự chỉ đạo và kiểm tra trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Sở Giao thông vận tải, đồng thời chịu sự quản lý Nhà nước của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định; được chủ động quan hệ, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan để thực hiện nhiệm vụ.