Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, trực thuộc Sở Giao thông vận tải Sơn La, có chức năng tham mưu với Giám đốc Sở Giao thông vận tải tổ chức thực hiện các quy định của Bộ Giao thông vận tải, hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

  1. Lãnh đạo gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

– Giám đốc: Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Giao thông vận tải và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

– Phó Giám đốc: Là người giúp Giám đốc quản lý một số lĩnh vực, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt được ủy quyền 01 Phó Giám đốc điều hành hoạt động của đơn vị.

– Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở Giao thông vận tải quyết định theo quy định và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  1. Các viên chức chuyên môn: Số lượng người làm việc của Trung tâm được giao trên cơ sở đề án vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động được cấp có thẩm quyền phê duyệt.