Công bố công khai điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách,  tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 02/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 505/QĐ-SGTVT ngày 07/10/2022 của Sở Giao thông vận tải về việc duyệt điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 cho Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.

Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ công bố công khai điều chỉnh dự toán thu, chi NSNN năm 2022 của Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

(Quyết định và Biểu chi tiết kèm theo).

IMG_20231020_0002 (1)