Danh mục tài liệu ôn tập tuyển dụng viên chức Trung tâm Sát lái xe cơ giới đường bộ năm 2024

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét tuyển thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét tuyển thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Xét đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ năm 2024 tại Tờ trình số 10/TTr-HĐTD ngày 21 tháng 02 năm 2024.
Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập vấn đáp (vòng 2) kỳ xét tuyển
viên chức Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ năm 2024 như sau:
1. Tài liệu về kiến thức chung
– Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019.
– Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về
tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
– Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 06/01/2016 của UBND tỉnh Sơn La về
việc thành lập Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở Giao
thông vận tải.
– Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 9/02/2018 của UBND tỉnh Sơn La về
việc giao quyền tự chủ hoàn toàn cho Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ
trực thuộc Sở Giao thông vận tải.
– Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 02/03/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
chức của Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở Giao thông vận
tải Sơn La.
– Quyết định số 948/QĐ-UBND ngày 02/6/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 358/QĐ-UBND
ngày 02/3/2022 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở Giao
thông vận tải.
2. Tài liệu về kiến thức chuyên ngành vị trí tuyển dụng
– Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ
giới đường bộ; Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT ngày 08/10/2019 của Bộ trưởng
Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2017/TTBGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo,
sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT
ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một số
điều của Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao
thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
– Văn bản số 3205/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 21/5/2020 của Tổng cục
Đường bộ Việt Nam (nay là Cục Đường bộ Việt Nam) về việc hướng dẫn thực
hiện quy trình sát hạch lái xe hạng A1, A2.
– Văn bản số 3107/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 31/5/2022 của Tổng cục
Đường bộ Việt Nam (nay là Cục Đường bộ Việt Nam) về việc hướng dẫn thực
hiện quy trình sát hạch lái ô tô