Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự vấn đáp xét tuyển viên chức Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ năm 2024

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét tuyển thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét tuyển thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Xét đề nghị của Hội đồng tuyển dụng tại Báo cáo số 08/BC-HĐTD ngày 21/02/2024 về việc tiếp nhận và thẩm định phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2024.
Giám đốc Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Quyết định phê duyệt danh sách 01 thí sinh đủ điều kiện dự vấn đáp xét tuyển viên chức Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ năm 2024 (có danh sách kèm theo)