Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

      Căn cứ Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày 10/11/2022;
Căn cứ Nghị định 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ về quy
định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở;
Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 06/01/2016 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Sơn La về việc thành lập Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ
trực thuộc Sở Giao thông vận tải Sơn La;
Căn cứ Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 02/3/2022 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở Giao thông
vận tải;
Căn cứ Quyết định số 948/QĐ-UBND ngày 02/6/2023 của Chủ tịch
UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số
358/QĐUBND ngày 02/3/2022 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ
trực thuộc Sở Giao thông vận tải;
Căn cứ Quyết định số 511/QĐ-SGTVT ngày 06/11/2023 của Sở Giao
thông vận tải Sơn La về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt
động của Sở Giao thông vận tải Sơn La;
Sau khi lấy kiến của tập thể viên chức, người lao động Trung tâm Sát
hạch lái xe cơ giới đường bộ.
Giám đốc Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Quyết định ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, gồm 04 Chương, 15 Điều; Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 92/QĐ-TTSHLXCGĐB ngày 07/3/2022 của Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.

Quy chế dan chu ttsh nam 2024 (1)