KẾ HOẠCH Chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ năm 2024

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20 tháng 11 năm 2018;
Căn cứ Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều và biên pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng;
Thực hiện Công văn số 723/UBND-NC ngày 17/3/2021 của UBND tỉnh về
việc chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019
của Chính phủ. Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ (Trung tâm) ban hành
Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức năm 2024

signed-signed-signed-signed-41 ke hoach chuyen doi vi tri cong tac