Kế hoạch Cải cách hành chính Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ năm 2024

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 06/01/2016 về việc thành lập
Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở Giao thông vận tải;
Căn cứ Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 02/3/2022 của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở Giao thông
vận tải;
Căn cứ Quyết định số 948/QĐ-UBND ngày 02/6/2023 của Chủ tịch ủy
ban nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số
358/QĐ-UBND ngày 02/3/2022 của UBND tỉnh.
Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-SGTVT ngày 09/01/2024 của Sở Giao thông
vận tải Sơn La về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính Sở Giao thông
vận tải năm 2024;
Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Quyết định: Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Cải cách hành chính.
Quyết định ban hanh kh cchc nam 2024