Công nhận kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ năm 2024

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định về tuyển
dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ quy
định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25
tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban
hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch
công chức, thi hoặc xét tuyển thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội
quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc
xét tuyển thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Sơn La ban hành quy định về phân cấp tổ chức bộ máy trong các cơ quan,
tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La;
Căn cứ Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Sơn La ban hành Quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức,
viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp
công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La;
Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 06/01/2016 của UBND tỉnh Sơn
La về việc thành lập Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở
Giao thông vận tải;
Căn cứ Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 9/02/2018 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về việc giao quyền tự chủ hoàn toàn cho Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới
đường bộ trực thuộc Sở Giao thông vận tải Sơn La;
Xét đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm sát hạch lái xe cơ
giới đường bộ năm 2024 tại Báo cáo số 15/BC-HĐTD ngày 04 tháng 3 năm 2024.
Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Quyết định: Công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2024 của Hội đồng tuyển
dụng Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đối với 01 thí sinh (có danh sách
trúng tuyển kèm theo).