Hội Đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2024

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét tuyển thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét tuyển thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-HĐTĐ ngày 04/01/2024 của Giám đốc Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 91/QĐ-TTSHLXCGĐB ngày 04/3/2024 của Giám đốc Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ năm 2024.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2024 như sau:

  1. Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Trung tâm Sát hachjh lái xe cơ giới đường bộ năm 2024 đối với 01 thí sinh (có danh sách kèm theo).
  2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 04/3/2024, yêu cầu người trúng tuyển có mặt tại Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ (số 06, phố Mai Đắc Bân, TP. Sơn La) để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định. Hồ sơ bao gồm:

– Bản sao chứng thực bằng, chứng chỉ yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển (kèm theo bản gốc để kiểm tra, đối chiếu), chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).

Phiếu lý lịch tư pháp số 1 do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiệu hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ năm 2024 thông báo để cá nhân được biết, thực hiện./.