Phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp bất thường lần thứ 5

Phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp bất thường lần thứ 5

          Thực hiện Kế hoạch số 666/KH-SGTVT ngày 05/3/2024 của Sở GTVT Sơn La về Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp bất thường thứ 5.

           Nhằm tuyên và phổ biến các luật, nghị quyết mới được thông qua đến viên chức, người lao động và Nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng khi có nhu cầu. Ban QLBT đường bộ đăng tải toàn bộ nội dung các luật, nghị quyết mới được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV ​gồm 07 Luật và 09 Nghị quyết. Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV gồm 02 Luật và 02 Nghị quyết.​

 

STT Số, ký hiệu Tên Luật Ngày thông qua Ngày có hiệu lực thi hành Tệp đính kèm
I 07 Luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV  
1 24/2023/QH15 Luật Viễn thông (sửa đổi) 24/11/2023 01/7/2024 Tải về
2 25/2023/QH15 Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự 24/11/2023 01/01/2025 Tải về
3 26/2023/QH15 Luật Căn cước 27/11/2023 01/7/2024 Tải về
4 27/2023/QH15 Luật Nhà ở (sửa đổi) 27/11/2023 01/01/2025 Tải về
5 28/2023/QH15 Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) 27/11/2023 01/7/2024 Tải về
6 29/2023/QH15 Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) 28/11/2023 01/01/2025 Tải về
7 30/2023/QH15 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 28/11/2023 01/7/2024 Tải về
II 09 Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV  
1 102/2023/QH15 Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn 23/06/2023 Tải về
2 103/2023/QH15 Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2024 09/11/2023 Tải về
3 104/2023/QH15 Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 10/11/2023 Tải về
4 105/2023/QH15 Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2024 10/11/2023 Tải về
5 106/2023/QH15 Nghị quyết thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ 28/11/2023 Tải về
6 107/2023/QH15 Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu 29/11/2023 Tải về
7 108/2023/QH15 Nghị quyết về giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030” 29/11/2023 Tải về
8 109/2023/QH15 Nghị quyết về tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn 29/11/2023 Tải về
9 110/2023/QH15 Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV 29/11/2023 Tải về
III 02 Luật được thông qua tại Kỳ họp bất thường thứ 5, Quốc hội khóa XV
1 31/2024/QH15 Luật Đất đai (sửa đổi); 18/01/2024 01/01/2025 Tải về
2 32/2024/QH15 Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). 18/01/2024 01/7/2024 Tải về
IV 02 Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp bất thường thứ 5, Quốc hội khóa XV
1 111/2024/QH15 Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 18/01/2024 Tải về
2 112/2024/QH15 Nghị quyết về việc sử dụng dự phòng chung, dự phòng nguồn ngân sách trung ương của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam