Kế hoạch sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông
vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;
Căn cứ Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT ngày 08/10/2019 của Bộ Giao
thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một số điều thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày
15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép
lái xe cơ giới đường bộ;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BGTVT ngày 27/01/2021 của Bộ Giao thông
vận tải về sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày
06/7/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế
và Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy
định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;
Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT ngày 22/4/2022 của Bộ Giao thông
vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày
15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép
lái xe cơ giới đường bộ;
Căn cứ Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của Uỷ ban
nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La;
Xét Kế hoạch đào tạo lái xe năm 2024 của các cơ sở đào tạo lái xe cơ giới
đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La

Sở GTVT Sơn La Phê duyệt Kế hoạch sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
năm 2024 trên địa bàn tỉnh Sơn La. Trong đó:
– Ô tô các hạng: 31 kỳ sát hạch (Chi tiết có Phụ lục 01 gửi kèm theo);
– Mô tô hạng A1: 50 kỳ sát hạch (Chi tiết Phụ lục 02 gửi kèm theo

signed-signed-phu luc 01 signed-signed-phu luc 02 signed-signed-signed-quyet dinh phe duyet ke hoach sat hach 2024signed-signed-phu luc 02signed-signed-phu luc 01