Công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2024 của Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài
chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ
chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ
Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ
chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 02/3/2022 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở Giao thông vận tải;
Căn cứ Quyết định số 606/QĐ-SGTVT ngày 19/12/2023 của Sở Giao thông
vận tải về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2024 của Trung tâm
Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.

Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2024

  • Số thu phí, lệ phí: 6.292.000.000 đ
  • Phí: 6.292.000.000 đ
  • Chi từ nguồn phí để lại: 1.752.400.000 đ (kinh phí thực hiện chế độ tự chủ)
  • Số phí nộp NSNN theo quy định: 4.539.600.000 đ (trong đó Số phí nộp ngân sách nhà nước là: 2.082.000.000 đ; 60% phí SH ô tô trả Công ty cơ khí là: 2.457.600.000)