Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ năm 2024

Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao
thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới
đường bộ;
Căn cứ Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT ngày 08/10/2019 của Bộ Giao
thông vận tải quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 12/2017/TTBGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát
hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;
Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT ngày 22/4/2022 của Bộ trưởng
Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số
12/2017/TTBGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào
tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;
Căn cứ Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 02/3/2022 của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở Giao thông
vận tải;
Căn cứ Quyết định số 948/QĐ-UBND ngày 02/6/2023 của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số
358/QĐ-UBND ngày 02/3/2022 của UBND tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 589/QĐ-SGTVT ngày 12/12/2023 của Sở Giao
thông vận tải Sơn La về phê duyệt kế hoạch sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ
giới đường bộ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Thực hiện Công văn số 3995/SGTVT-VP ngày 15/12/2023 của Sở Giao
thông vận tải Sơn La về việc đề xuất xây dựng kế hoạch công tác năm 2024.
Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ (Trung tâm) ban hành Kế hoạch
thực hiện Chương trình công tác năm 2024

signed-signed-phu luc 2024 signed-signed-signed-kh nam 2024.