Báo cáo công khai tài sản công năm 2023

Thực hiện Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công; Thông tư số
144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của
Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một
số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công.
Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở Giao thông vận tải
báo cáo việc công khai tài sản công năm 2023

signed-signed-497 -2023 bao cao cong khai tssigned-497 - 2023 bieu cong khai ts