Báo cáo ông khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý I năm 2023

Căn cứ Công văn số 94/SGTVT-KHTC ngày 07/01/2023 của Sở Giao thông
vận tải về việc điều hành tài chính ngân sách Quý I năm 2023. Trung tâm Sát hạch
lái xe cơ giới đường bộ báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách
nhà nước Quý I năm 2023

signed-signed-117_bc cong khai