Công khai quyết toán ngân sách năm 2022

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng
dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-SGTVT ngày 09/02/2016 của Sở Giao thông vận tải Sơn La về Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ thuộc Sở Giao thông vận tải;
Căn cứ Thông báo số 936/TB-SGTVT ngày 31/3/2022 của Sở Giao thông vận tải thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách nhà nước phí sát hạch lái xe năm 2022;

Số thu phí, lệ phí 4.393.830.000 đồng

Nguồn thu phí được để lại 1.488.042.000 đồng

Chi quản lý hành chính
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 1.488.042.000 đồng
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ: 0 đồng