Triển khai các quy định về đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe

Thực hiện chương trình xây dựng Văn bản quy phạm pháp luật, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ký ban hành Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2022. Ngày 05/5/2022, Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành Công văn số 2502/TCĐBVN-QLPT&NL về việc cài đặt và sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông. Để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải và chỉ đạo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Sơn La đã ban hành văn bản số 1378/SGTVT-QLPT&NL yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Đối với công tác triển khai thực hiện Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT
1.1. Tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt nội dung Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT đến cán bộ, giáo viên và người lao động thuộc phạm vi quản lý để triển khai thực hiện theo đúng các quy định.
1.2. Bảo đảm cơ sở vật chất, chuyên môn, nghiệp vụ; nghiên cứu và có kế hoạch đầu tư, bổ sung, nâng cấp trang thiết bị theo lộ trình:
– Khẩn trương đầu tư thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe theo chỉ đạo của Sở GTVT tại mục 2 Công văn số 4223/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 27/12/2021 và Công văn số 212/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 17/01/2022. Các cơ sở đào tạo đầu tư thiết bị lựa chọn, ký hợp đồng với các đơn vị đã được Tổng cục Đường bộ Việt Nam công bố thiết bị hợp quy tại địa chỉ https://drvn.gov.vn/ chuyên mục Thông tin thống kê, để thực hiện các trình tự, thủ tục đầu tư mua sắm thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe theo quy định. Việc đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị phải đáp ứng yêu cầu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 105:2020/BGTVT. Yêu cầu có Văn bản báo cáo Sở GTVT về việc đầu tư, lắp đặt thiết bị.
– Trang bị và sử dụng ca bin học lái xe ô tô để đào tạo lái xe ô tô trước ngày 31/12/2022. Trong thời gian chưa sử dụng ca bin học lái xe ô tô, cơ sở đào tạo xây dựng chương trình, giáo trình và tổ chức giảng dạy đảm bảo đủ thời gian đào tạo theo chương trình quy định, như sau: Số giờ học thực hành lái xe trên 01 xe tập lái, gồm cả thời gian học lái xe trên ca bin học lái xe ô tô.
– Tổ chức tập huấn về nghiệp vụ giáo viên dạy thực hành lái xe theo chương trình quy định tại Phụ lục 28.
– Chủ động rà soát, duy trì tiêu chuẩn kỹ thuật nghiệp vụ chuyên môn của cơ sở đào tạo lái xe mô tô hạng A1. Cơ sở đào tạo phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Phụ lục 29.
– Yêu cầu các cơ sở đào tạo xây dựng giáo trình đào tạo lái xe phù hợp giáo trình khung đào tạo lái xe quy định tại Phụ lục 31 và gửi bộ giáo trình đào tạo lái xe của đơn vị về Sở để thực hiện giám sát và kiểm tra công tác đào tạo.
2. Đối với công tác triển khai Công văn số 2502/TCĐBVN-QLPT&NL
– Cơ sở đào tạo lái xe và Trung tâm sát hạch lái xe (Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ thuộc Công ty cổ phần cơ khí Sơn La và Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở Giao thông vận tải) nghiên cứu và thực hiện mô hình cài đặt phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông theo hướng dẫn tại Phụ lục Công văn số 2502/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 05/5/2022 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (sao gửi Công văn kèm theo). Khi có thông báo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam cử cán bộ kỹ thuật, quản lý tham gia tập huấn cài đặt phần mềm và sử dụng phần mềm quản lý thí sinh, tổng hợp kết quả sát hạch lái xe.
– Sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để sát hạch lái xe từ ngày 01/6/2022.
3. Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở GTVT
– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân biết và hiểu được các quy trình, quy định mới về đào tạo, sát hạch lái xe và lộ trình triển khai thực hiện.
– Quá trình thực hiện nhiệm vụ tại các kỳ sát hạch lái xe:
+ Yêu cầu thí sinh chấp hành nội quy sát hạch; không để người không có nhiệm vụ vào phòng sát hạch lý thuyết, sân sát hạch, xe sát hạch và khu vực sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông.
+ Thực hiện sát hạch theo đúng quy trình, quy định.
4. Phòng Quản lý vận tải, phương tiện & người lái
– Đôn đốc, theo dõi và hướng dẫn thực hiện các quy định Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT đảm bảo theo quy định.
– Theo dõi, quản lý chặt chẽ công tác đào tạo, sát hạch lái xe nếu có bất thường báo cáo Lãnh đạo Sở để xem xét, xử lý.
– Phối hợp, hướng dẫn bộ phận một cửa tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện công tác cấp đổi, cấp lại GPLX và thực hiện lưu trữ hồ sơ theo quy định.
5. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị nghiên cứu triển khai và thực hiện. Sở GTVT đăng tải nội dung Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT tại địa chỉ website: http://gtvt.sonla.gov.vn.
Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo về Sở GTVT để xem xét, giải quyết./.